Dużą wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych. Aby uczyć skutecznie nauczyciele chętnie się szkolą i wprowadzają na lekcjach nowe metody nauczania. Często realizujemy projekty językowe i interdyscyplinarne.

W ramach upowszechniania rezultatów projektu pt. Umiejętności nauczycieli-przyszłością uczniów, nauczyciele uczestniczący w mobilnościach wprowadzili w roku szkolnym 2019/2020 innowacje pedagogiczne, których celem jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych i wzbogacenie procesu nauczania o metodę pracy CLIL z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W naszej szkole wszyscy uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w podziale na grupy.

Od klasy 4-tej wprowadzamy drugi język, do wyboru niemiecki lub francuski.

W czerwcu (lub w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Szkoły we wrześniu) uczniowie klas 4-7 piszą test diagnozujący badający wszystkie kompetencje językowe. Test jest wskazówką dla Nauczycieli jakie obszary wiedzy uczniowie opanowali w zadawalającym stopniu, a które wymagają powtórki.

W klasach 4-6 o podziale na grupy decydują Nauczyciele uczący w danej klasie biorąc pod uwagę tempo pracy uczniów, ich zaangażowanie i indywidualne możliwości. Nie ma podziału uczniów według poziomu ich zaawansowania językowego określonego na podstawie testu poziomującego. Są to grupy mieszane, tzw. mixed abilities groups.

Podział na grupy z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, następuje po klasie szóstej.

Jego celem jest stworzenie uczniom klas 7 i 8 możliwości pracy w podobnym tempie. Oprócz wyniku testu diagnozującego Nauczyciele biorą pod uwagę zaangażowanie uczniów i ich indywidualne możliwości.

 

Języki obce w klasach I-III

Jak dziecko uczy się języka obcego?

Nauka języka obcego w wieku wczesnoszkolnym odbywa się głównie poprzez słuchanie, powtarzanie i patrzenie. Jest to podobny proces do poznawania języka ojczystego w pierwszych latach życia. Dlatego w pierwszej i drugiej klasie dzieci niewiele piszą, głównie uczą się piosenek, rymowanek, słuchają i oglądają historyjki, odgrywają krótkie scenki, wykonują projekty i prace plastyczne, poznają nowe słownictwo przy pomocy kart obrazkowych, plakatów i materiałów multimedialnych.

W młodszym wieku szkolnym zabawa nadal pełni bardzo ważną funkcję rozwojową. Edukacja w klasach 1-3 jest pomostem między zabawą w przedszkolu, a nauką w klasach starszych. Dlatego podczas lekcji angielskiego dużo czasu poświęcamy na zabawy ruchowo- językowe. Poza tym, dobra zabawa jest główną motywacją najmłodszych uczniów do nauki. Dopiero później pojawiają się inne motywacje, np. chęć zdobycia dobrej oceny, umiejętność komunikacji na wyjeździe za granicą czy możliwość zrozumienia piosenki lub filmu po angielsku.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się spiralnie, tzn., że regularnie powraca się do tych samych tematów, poszerzając słownictwo, kontekst i wprowadzając kolejne struktury gramatyczne. W związku z myśleniem konkretnym u młodszych uczniów niemożliwa jest formalna nauka gramatyki. Oczywiście pojawia się ona w klasach 1-3, ale nie jest tłumaczona, tylko ćwiczona na konkretnych przykładach, a wyjaśniana będzie w starszych klasach.

Aby zapewnić dzieciom jak największy komfort nauki na lekcjach angielskiego, w naszej szkole klasy są dzielone na dwie grupy. Każda jest prowadzona przez innego nauczyciela, który bierze pod uwagę indywidualne potrzeby uczniów, specyfikę grupy i jej tempo uczenia się. Komunikacja nauczyciela z dziećmi najczęściej przebiega tak, że nauczyciel mówi po angielsku, a dzieci odpowiadają po polsku. Jest to naturalna i pożądana sytuacja, gdyż wiadomo wtedy, że dzieci rozumieją co nauczyciel do nich mówi, a z czasem, gdy się osłuchają i nabiorą większej pewności siebie, naturalna staje się odpowiedź w języku obcym. Zawsze zachęcamy dzieci do mówienia po angielsku, ale nie zmuszamy ich do tego.

W nauce angielskiego ważna jest także praca w domu. Małe dzieci szybko zapamiętują, ale też szybko zapominają nowe słowa, dlatego warto utrwalać z dzieckiem w domu to, co było przerabiane na lekcjach. Sukces w nauce języka u dzieci będzie zależał od liczby powtórzeń i czasu ekspozycji na język. Im częstszy kontakt z językiem obcym, tym lepiej. Więcej informacji o tym, jak pracować z dzieckiem nad językiem angielskim w domu, znajdą Państwo w Poradniku dla rodzica na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Jak wspierać dziecko w nauce języka obcego? Praktyczne wskazówki dla rodziców

W nauce języka obcego bardzo ważna jest systematyczność, a na etapie szkoły podstawowej obecność i wsparcie dorosłych jest konieczne. Dlatego prosimy Państwa o:

 • regularne zabieranie do domu podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu do języka angielskiego;
 • przypominanie dzieciom o odrabianiu prac domowych. Zadania do wykonania zaznaczamy samoprzylepnymi znacznikami oraz rysunkiem „domku” obok numeru ćwiczenia. Informacje o pracach domowych spoza zeszytu ćwiczeń zapisujemy w zeszycie do angielskiego lub w kalendarzu;
 • wspólne z dzieckiem przeglądanie podręcznika, zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń. Możecie Państwo zapytać dziecko, czego ostatnio uczyło się na lekcji, w jakie gry i zabawy grało,
  o czym była historyjka lub czytanka omawiana podczas zajęć. Zachęcamy też do słuchania
  i oglądania historyjek z podręcznika, a następnie wspólnego głośnego czytania ich
  z podziałem na role lub odgrywanie scenek. Wszystkie historyjki i piosenki do każdego rozdziału można znaleźć pod tym adresem: https://www.kidsboxapps.es/ ;
 • systematyczne powtarzanie słownictwa i zwrotów poznanych w szkole, najlepiej w formie zabawy. Dobrze jest zadbać o to, by dziecko spędzało codziennie ok. 15 – 20 minut nad językiem angielskim. Przyniesie to lepsze efekty, niż dłuższa praca wykonywana rzadziej lub nieregularnie;
 • puszczanie dzieciom bajek lub piosenek w języku angielskim, zachęcanie dzieci do śpiewania
  i powtarzania piosenek, których uczymy się w klasie. Teksty dodatkowych piosenek wklejamy do zeszytów, a nagrania można łatwo odnaleźć w Internecie;
 • zachęcanie dzieci do wypożyczania i czytania książeczek w języku angielskim, np. w ramach projektu czytelniczego, który realizujemy w klasach trzecich;
 • zachęcanie dzieci do korzystania z dodatkowych kart pracy, które są dostępne w każdej klasie.

Pamiętając o tym, że we wczesnych etapach nauki, obok regularności, ważna jest przede wszystkim przyjemność i radość z nauki, warto powtarzać materiał w formie gier i zabaw.

Kilka pomysłów na proste gry i zabawy wspierające naukę języka obcego w domu.

Gra w memory obrazkowe lub obrazkowo – wyrazowe.

Karty do gry można zrobić samemu, wiele materiałów jest też dostępnych w Internecie. Bardzo ważne jest, aby podczas gry nie tylko ćwiczyć pamięć, ale za każdym razem nazywać lub czytać to, co znajduje się na kartach. Samodzielne wykonywanie kart może pomóc w ćwiczeniu pisowni nowych wyrazów. Gra świetnie sprawdza się nie tylko przy powtarzaniu słów, można też ćwiczyć zwroty i zdania (np. czynności, określanie godziny, opisywanie pogody lub wyglądu itp.)

Zgadywanki

 • Dziecko zadaje pytania, aby zgadnąć, o jakiej rzeczy w otoczeniu lub na obrazku myśli dorosły (Is it a….? Is it red? Is it big? Is it under the table? etc.)
 • Jedna osoba opisuje osobę, zwierzę, przedmiot w otoczeniu lub na obrazku, a druga zgaduje.

Czego brakuje?

Do tej gry potrzebny jest rysunek, np. z podręcznika lub kilka drobnych przedmiotów. Dziecko zapamiętuje jak najwięcej elementów, następnie zamyka oczy, a Państwo zabieracie lub zakrywacie jeden przedmiot, lub element obrazka. Dziecko zgaduje, co zniknęło.

Literowanie

Jedna osoba literuje po angielsku wyraz, a druga go zgaduje (dobre ćwiczenie koncentracji i sprawności słuchania) lub zapisuje (ćwiczymy słuchanie i pisownię). Alfabet i literowanie ćwiczymy od początku klasy drugiej.

English box

Dobrze jest gromadzić małe karteczki z nowymi słowami, na przykład poznanymi podczas lekcji lub zauważonymi w otoczeniu (napisy na metkach, angielskie nazwy produktów itp.) w jednym miejscu, np. specjalnie ozdobionym pudełku. Wyrazy można zilustrować lub wyjaśnić po polsku. To dobry sposób na utrwalenie i poszerzenie słownictwa lub poznanie słów i zwrotów z tematów, które szczególnie interesują Państwa dzieci.

Piosenki oraz wiele innych materiałów przydatnych do nauki i zabawy w domu (m. in. gotowe karty do gry w memory, karty pracy itp.) możecie Państwo znaleźć między innymi na tych stronach:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

https://supersimple.com/super-simple-songs/

http://thesingingwalrus.com/

https://www.anglomaniacy.pl/

 

Polecamy również stronę dla rodziców Oxford Parents

https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

Efekty kształcenia z języka angielskiego po klasie III szkoły podstawowej

I. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem dotyczącym jego samego i jego najbliższego otoczenia, w zakresie następujących tematów:

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);

2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);

3) moja szkoła;

4) mój dzień, moje zabawy;

5) ubrania;

6) jedzenie;

7) zakupy w sklepie;

8) mój czas wolny i wakacje, zabawki, zainteresowania;

9) święta i tradycje, mój kraj;

10) sporty;

11) moje zdrowie i samopoczucie;

12) przyroda wokół mnie, rośliny, zwierzęta, pogoda;

13) życie na wsi i w mieście;

14) zawody;

15) liczby od 1 do 100;

16) świat baśni;

17) kalendarz, podawanie godziny.

 

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;

2) rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

3) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

2) znajduje w tekście określone informacje.

 

IV. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1) powtarza wyrazy i proste zdania;

2) tworzy proste i krótkie wypowiedzi, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

3) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie;

4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

 

V. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

1) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

2) pisze proste i krótkie zdania, według wzoru i samodzielnie.

 

VI. W zakresie reagowania uczeń:

1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;

2) przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;

3) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);

4) wyraża swoje upodobania.

 

VII. Uczeń:

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

2) posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się językiem angielskim.

 

VIII. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku angielskim, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).

 

IX. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

X. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku angielskim, np. ze słowników obrazkowych, książeczek, stron internetowych.

 

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

deutschplus.png

English corner

anderen.png

goetheinst.png

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

eTwinning.png

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl